GDPR

Osobní údaje jsou zpracovávány společnostmi: KASKO spol. s r.o., Slavkov 82, 687 64 Slavkov, IČO: 46973982, e-mail: kasko[zavinac]kasko.cz, tel: +420 572 613 711 a KASKO – Formy spol. s r.o., Slavkov 151, 687 64 Slavkov, IČO: 65278712, e-mail: kaskoformy[zavinac]kaskoformy.cz, tel: +420 572 613 782 (dále také jako „společní správci“) v těchto kategoriích zpracování:


Společní správci mají oprávněný zájem zpracovávat kontaktní údaje dodavatelů a odběratelů za účelem obchodních jednání, uzavření a následné realizace smlouvy. Poskytnutí údajů je smluvním požadavkem. Odmítnutí poskytnutí těchto údajů může vést až k přerušení všech obchodních aktivit.

Osobní údaje budou uloženy u společných správců po ukončení smluvního vztahu maximálně po dobu 10 let, pokud bylo hrazeno i DPH, jinak maximálně po dobu 5 let počínajících běžet koncem posledního účetního období, kterého se týkají. Objednávky jsou uchovávány po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu. Případná projektová dokumentace vyhotovená v průběhu realizace smlouvy je uchovávána po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu.


Máte právo požadovat od správců přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Máte také právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů je v rozporu s příslušnými platnými právními předpisy. Příslušným dozorovým úřadem v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů, máte právo požádat správce o vysvětlení a o odstranění vzniklého stavu.

ENGLISH

Personal data will be processed by the companies: KASKO spol. s r.o., Slavkov 82, 687 64 Slavkov, IČO: 46973982, e-mail: kasko[zavinac]kasko.cz, tel: +420 572 613 711 and KASKO – Formy spol. s r.o., Slavkov 151, 687 64 Slavkov, IČO: 65278712, e-mail: kaskoformy[zavinac]kaskoformy.cz, tel: +420 572 613 782 (further as: “joint administrators”) in the following categories of processing:


Joint administrators have justified interest in processing contact information of suppliers and customers in order to carry out business negotiations, conclusion and subsequent implementation of a contract. It is a contractual requirement to provide data. Refusing to provide data can lead up to cancelling all business activities.


Personal data will be filed at the joint administrators after a termination of a contractual relation for no longer than 10 years, under the condition that VAT was being paid. Otherwise for no longer than 5 years, with the period beginning at the end of the last financial year to which they relate to. Orders will be filed for the period of 5 years from the termination of the contractual relation. Eventual project documentation executed during implementation of the contract will be filed for the period of 15 years from the termination of the contractual relation.


You have a right to require access to your personal data from the joint administrators, its correction or erasure, eventually restriction of its processing, object against processing, as well as a right to data portability. You also have a right to file a complaint at a competent supervisory authority if you believe that personal data processing is in contrary to relevant legislation. The competent supervisory authority in the Czech Republic is The Office for Personal Data Protection, you have a right to ask an administrator for explanation and removal of a current state.